การขออนุญาตก่อสร้าง


เอกสารสำหรับใช้ขออนุญาตก่อสร้าง      

1)   คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/เอกสารและหลักฐาน(สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรอง)
1.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีเจ้าของอาคารยื่นขออนุญาตเอง
1.2 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร      (1 ฉบับ)   
1.3 สำเนารับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล 1 ชุด)

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นขออนุญาตแทน ? ต้องยื่นหลักฐานเพิ่ม
-  หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน   (1 ฉบับ)
-  หลักฐานของผู้ขออนุญาต
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (1 ฉบับ)
-  สำเนาทะเบียนบ้าน  (1 ฉบับ)
-  สำเนาโฉนดที่ดิน

กรณีก่อสร้างอาคารในที่ดินของตนเอง
-  สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า เท่าของจริง (1 ชุด)

กรณีก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่น - ต้องยื่นหลักฐานเพิ่ม
- ใบยินยอมของเจ้าของที่ดิน (1 ฉบับ)
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน(อย่างละ1 ฉบับ)
-  เอกสารอื่น ๆในทุกกรณี
-  คำร้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน      (1 ฉบับ)
-  หนังสือยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของท้องถิ่น (1 ฉบับ)
 
กรณีสร้างชิดเขตที่ดินผู้อื่น
-  หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดิน(ด้านละ 1 ฉบับ) แล้วแต่กรณี
-  หนังสือรับรองของสถาปนิก/วิศวกรผู้ออกแบบ (แล้วแต่กรณี)
-  หนังสือรับรองพร้อมใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก     (1 ฉบับ)
-  หนังสือรับรองพร้อมใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร      (1 ฉบับ)
-  หนังสือรับรองของสถาปนิก/วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี)

 แบบแผนผังที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- แบบแปลนก่อสร้างพร้อมผังบริเวณโดยละเอียด      (5 ชุด)  
- รายการคำนวณโครงสร้างอาคาร (แล้วแต่กรณี 1ชุด)
- รายการคำนวณระบบอื่นๆ ของอาคาร(แล้วแต่กรณี)     
- รายละเอียดประกอบแบบแปลน (ถ้ามี 1 ชุด)

และเอกสารหลักฐานอื่น ( ถ้ามี ) เช่น  เอกสารแสดงการชำระภาษีบำรุงท้องที่แล้ว

 

ขั้นตอนการทำงานของเรา 

( ในกรณีที่ให้ บริษัท dome design & construction ออกแบบและยื่นขออนุญาตก่อสร้าง )

 

1. งานออกแบบตัวอาคาร โดยยึดหลักตามความต้องการของลูกค้า 

 

2. เปรียบเทียบตัวอาคารกับโฉนดที่ดินของลูกค้าเพื่อให้ถูกกับกฎหมาย/พรบ.ควบคุมอาคาร

 

3. ทำแบบ Plan  จำลองโมเดลสามมิติ ( 3D ตัวอาคาร )

เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพเสมือนจริงทุกมุมทั้งภายนอกและภายในอาคาร

( เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ มัดจำค่าแบบ 25% ของราคาว่าจ้างออกแบบ)

 

4. ปรับแก้แบบตามความต้องการของลูกค้าก่อนทำแบบก่อสร้าง

 

5. ทำแบบก่อสร้างและยื่นขออนุญาต ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
  

5.1 แบบสถาปัตยกรรม
  

5.2 แบบโครงสร้าง
  

5.3 แบบระบบสุขาภิบาล
  

5.4 แบบระบบไฟฟ้า
  

5.5 รายการคำนวณโครงสร้าง

( เมื่อแบบขออนุญาตแล้วเสร็จเก็บเงิน 50% ของราคาว่าจ้างออกแบบ )

 

6. จัดทำ BOQ ( บัญชีรายการแสดงปริมาณวัสดุต่างๆ )

          ( สำหรับลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อกับธนาคาร  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ )             
 

7. จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง
     

เอกสารที่เตรียมให้ลูกค้า
     

1. แบบขออนุญาต
     

2. รายการคำนวณโครงสร้าง
    

3. หนังสือรับรองวิศวกรออกแบบ
    

4. หนังสือรับรองสถาปนิกออกแบบ
    

5. หนังสือแสดงความยินยอมเป็นวิศวกรควบคุม 
    

6. หนังสือแสดงความยินยอมเป็นสถาปนิกควบคุม  

 

 7.  ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 

8.  ปรับแก้แบบตามเจ้าหน้าท้องถิ่นแจ้ง
 

9. รับเอกสารใบอนุญาตปลูกสร้าง( ใบ อ.1)  

 

หมายเหตุ : เมื่อขออนุญาติผ่านและได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ทางบริษัทขออนุญาตเก็บเงิน 25 % ส่วนที่เหลือ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 
ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท

ออกแบบ Garage-Carcare & Service (CG-1)

ออกแบบ-สร้าง ศูนย์เเต่งรถครบวงจร

งานออกแบบ Garage Service (GP-4)

รวมงานออกแบบ-ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ

งานออกแบบ-สร้างที่จอดรถให้เช่า (CP-9)

งานออกแบบ-สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์โมเดิร์น

ออกแบบ-สร้างอาคารจอดรถให้เช่า(CPS-1)

งานออกแบบ Garage Service (GP-3)สาระน่ารู้งานก่อสร้าง

ความรู้ เรื่องสระว่ายน้ำ

ระบบสระว่ายน้ำแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ

การกู้เงินธนาคารซื้อบ้าน

อยากกู้ซื้อบ้าน…ทำยังไงให้ธนาคารอนุมัติ

วันมงคล ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2564

การหาฤกษ์ หาวันดีๆ วันมงคล ปี 64

การทำถนนโครงการจัดสรร

การทำถนนโครงการจัดสรร

ระยะถอยร่นของอาคาร

แนวถอยร่น ระยะห่างเเนวเขต-ที่ดิน

น้ำรั่วซึม แก้ไขยังไง

น้ำรั่วซึม การเเก้ปัญหาที่คนมีบ้านควรรู้

ไม้มงคล 9 อย่าง

ไม้มงคล 9 อย่าง ปลูกไว้ในบ้าน

งานก่อสร้าง กับ ที่ปรึกษา

สร้างบ้านหรือสร้างอพาร์ทเมนท์ ควรจะมีที่ปรึกษาให้เข้ามาช่วยดูแล

ผลงานที่ผ่านมา

ออกแบบ Garage-Carcare & Service (CG-1)

ออกแบบ-สร้าง ศูนย์เเต่งรถครบวงจร

งานออกแบบ Garage Service (GP-4)

รวมงานออกแบบ-ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ

งานออกแบบ-สร้างที่จอดรถให้เช่า (CP-9)

งานออกแบบ-สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์โมเดิร์น

ออกแบบ-สร้างอาคารจอดรถให้เช่า(CPS-1)

งานออกแบบ Garage Service (GP-3)

ออกแบบ Garage-Carcare & Service (CG-1)

ออกแบบ Garage-Carcare & Service (CG-1)

ออกแบบ-สร้าง ศูนย์เเต่งรถครบวงจร

ออกแบบ-สร้าง ศูนย์เเต่งรถครบวงจร

งานออกแบบ Garage Service (GP-4)

งานออกแบบ Garage Service (GP-4)

งานออกแบบ-ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ

รวมงานออกแบบ-ก่อสร้าง สระว่ายน้ำ

ออกแบบ - สร้างที่จอดรถให้เช่า (CP-9)

งานออกแบบ-สร้างที่จอดรถให้เช่า (CP-9)

งานออกแบบ สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์โมเดิร์น

งานออกแบบ-สร้างบ้านสไตล์ลอฟท์โมเดิร์น

ออกแบบ-สร้าง อาคารจอดรถให้เช่า (CPS-1)

ออกแบบ-สร้างอาคารจอดรถให้เช่า(CPS-1)

งานออกแบบ Garage Service (GP-3)

งานออกแบบ Garage Service (GP-3)ติดต่อบริษัท dome design & construction co,.ltd
140/130 Moo.3 Soi.Sukaprachasan1 Pakred Nonthaburi 11120
E_mail : dome_design@hotmail.com
Tel : 08-6760-6067 Line ID:dome_design